อัตรากำลังบุคลากร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด  จำนวน  13  แห่ง  มีบุคลากรในสังกัดซึ่งรวมถึงผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการต่าง ๆ  จำนวน  50  คน  โดยการบริหารทรัพยากรบุคคล  แบ่งเป็น  2  กลุ่มหลัก  คือ  1. บุคลากรสายวิชาชีพ  และ  2. บุคลากรสายสนับสนุน  ซึ่งสามารถจำแนกบุคลากรทั้งหมดเป็น  5  ประเภทการจ้าง  ตามหลักเกณฑ์และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคคลสาธารณสุข  (HROPS)  ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  คือ  ข้าราชการ, พนักงานราชการ, พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  (พกส.), ลูกจ้างประจำ  และ  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ทั้งนี้  นอกเหนือจากบุคลากรทั้ง  5  ประเภทการจ้างข้างต้นแล้ว  ยังมีบุคลากรที่จัดจ้างในรูปแบบอื่น ๆ  เช่น  ลูกจ้างชั่วคราวรายวันรายคาบ  และการจ้างเหมาบริการ  เป็นต้นVisitors: 56,539