อำนาจและหน้าที่

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก  ดำเนินการบริหารงานและให้บริการแก่ประชาชน  ภายใต้กฎหมาย  กฎระเบียบและข้อบังคับที่สำคัญ  ตั้งแต่ระดับพระราชบัญญัติต่าง ๆ  รวมถึงกฎและระเบียบกระทรวงสาธารณสุข  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

2. ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ

3. กำกับ  ดูแล  ประเมินผล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายมีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

4. ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ  ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

5. พัฒนาระบบสารสนเทศ  งานสุขศึกษา  และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย

Visitors: 53,418