อำนาจและหน้าที่

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก  ดำเนินการบริหารงานและให้บริการแก่ประชาชน  ภายใต้กฎหมาย  กฎระเบียบและข้อบังคับที่สำคัญ  ตั้งแต่ระดับพระราชบัญญัติต่าง ๆ  รวมถึงกฎและระเบียบกระทรวงสาธารณสุข  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้