โซนดาวเรือง

โซนดาวเรือง  ประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน  5  แห่ง  รับผิดชอบดูแลประชากรในพื้นที่  3  ตำบล  ประกอบด้วย  ตำบลท่านัด  ตำบลสี่หมื่น  และตำบลแพงพวย  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

แผนที่โซนดาวเรือง

หน่วยบริการในโซน

Visitors: 33,538