โซนดอนไร่

โซนดอนไร่  ประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน  4  แห่ง  รับผิดชอบดูแลประชากรในพื้นที่  2  ตำบล  ประกอบด้วย  ตำบลดอนกรวย  และตำบลบ้านไร่  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

แผนที่โซนดอนไร่

หน่วยบริการในโซน

Visitors: 37,885