โซนพุทธรักษา

โซนพุทธรักษา  ประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน  5  แห่ง  รับผิดชอบดูแลประชากรในพื้นที่  4  ตำบล  ประกอบด้วย  ตำบลดำเนินสะดวก  ตำบลขุนพิทักษ์  ตำบลศรีสุราษฎร์  และตำบลตาหลวง  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

แผนที่โซนพุทธรักษา

หน่วยบริการในโซน

Visitors: 37,887