โซนกาสะลอง

โซนกาสะลอง  ประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน  5  แห่ง  รับผิดชอบดูแลประชากรในพื้นที่  4  ตำบล  ประกอบด้วย  ตำบลประสาทสิทธิ์  ตำบลดอนไผ่  ตำบลดอนคลัง  และตำบลบัวงาม  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

แผนที่โซนกาสะลอง

หน่วยบริการในโซน

Visitors: 33,537