หน่วยบริการทั้งหมด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  (รพ.สต.)  ในสังกัด  จำนวน  19  แห่ง  ซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็น  4  โซน  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยบริการ

แผนที่การแบ่งโซนของหน่วยบริการ

รายชื่อและรายละเอียดของหน่วยบริการ

Visitors: 28,014