หน่วยบริการทั้งหมด

อำเภอดำเนินสะดวก  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน  19  แห่ง  โดยสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก  จำนวน  13  แห่ง  และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  จำนวน  6  แห่ง  ซึ่งแบ่งการดำเนินงานร่วมกันออกเป็น  4  โซน  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยบริการ

แผนที่การแบ่งโซนของหน่วยบริการ

รายชื่อและรายละเอียดของหน่วยบริการ

Visitors: 37,887