ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขระดับอำเภอ  โดยมีสาธารณสุขอำเภอ  เป็นผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา  63  และ  66  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  (ฉบับที่  8)  พ.ศ. 2553  ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ  และมีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง  ทบวง  กรม  ในอำเภอนั้นๆ  โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวกมีสถานีอนามัย  (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล)  ในสังกัด  จำนวน  19  แห่ง  รับผิดขอบดูแลประชากร  70,836  คน  (ข้อมูลจากระบบ  HDC  ณ  วันที่  15  เมษายน  2563)  ในพื้นที่  13  ตำบล  105  หมู่บ้าน  และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ  จำนวน  13  แห่ง  ประกอบด้วย  เทศบาลตำบล  5  แห่ง  และองค์การบริหารส่วนตำบล  8  แห่ง  ภารกิจสำคัญของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก  คือ  การกำกับดูแลและสนับสนุนการจัดระบบบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิในพื้นที่รับผิดชอบ  ที่ครอบคลุมทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันควบคุมโรค  การบำบัดรักษาโรคเบื้องต้น  การฟื้นฟูสมรรถภาพ  และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ  โดยใช้วิธีการดูแลสุขภาพตลอดช่วงอายุและทุกกลุ่มวัย  เพื่อลดอัตราป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ  ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวก  รวดเร็ว  มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ

Visitors: 53,421